Reklamacje i zwroty

  • Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie towaru podczas jego odbioru i w przypadku wykrycia wady za którą odpowiada sprzedawca, musi złożyć reklamację jak najszybciej. Aby reklamacja była rozpatrzona, towar musi być czysty, kompletny i zgodny z przepisami higienicznymi lub ogólnymi zasadami higieny. Kupujący jest również odpowiedzialny za przestrzeganie warunków użytkowania towaru określonych w karcie gwarancyjnej lub w instrukcji użytkowania.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeśli kupujący sam je spowodował, wiedział o nich przed odebraniem towaru i z tego tytułu był uprawniony do towaru, otrzymał zniżkę, zgłosił reklamację sprzeczną z charakterem towaru, towaru po terminie przydatności do spożycia lub towaru, który uległ zużyciu, nieprawidłowemu lub nadmiernemu używaniu albo które powstały po upływie okresu użytkowania towaru, lub spowodowane ingerencją kupującego lub innej osoby w towar lub jego części.

Reklamacje należy składać pisemnie e-mailem na adres kontakt@znaturypolecam.pl. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Do reklamacji należy dołączyć pisemny opis reklamowanych wad oraz dowód zakupu towaru lub list przewozowy. Aby postępowanie reklamacyjne mogło się rozpocząć, muszą być spełnione dwa warunki:

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, jeżeli:

  • kupujący sam spowodował wadę,
  • kupujący wiedział o wadzie towaru przed odebraniem towaru i z tego tytułu był uprawniony do towaru

Udzielona zniżka:

  • reklamacja jest sprzeczna z charakterem towaru, w szczególności z upływem terminu przydatności do spożycia towaru, na który udzielono rabatu od ceny towaru, jego nieprawidłowego lub nadmiernego używania albo które powstało po upływie okresu użytkowania towaru,
  • spowodowane ingerencją kupującego lub innej osoby w towar lub jego części.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego. Po złożeniu przez kupującego reklamacji, sprzedawca jest zobowiązany do ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli dokonano kompleksowej oceny technicznej stanu towaru jest wymagany, nie później niż 30 dni. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona w późniejszym terminie; jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub prawo do wymiany towaru na nowy.

Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu potwierdzenia przyjęcia reklamacji, podając datę uznania reklamacji, rodzaj reklamowanego towaru, kiedy i gdzie towar został zakupiony, rodzaj wady oraz cenę za którym towary zostały zakupione), natychmiast lub bez zbędnej zwłoki.

Najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć kupującemu dokument potwierdzający zakończenie reklamacji.

Do okresu gwarancji nie wlicza się czasu od wykonania prawa z tytułu odpowiedzialności za szkodę do czasu, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru rzeczy po zakończeniu naprawy. Jeśli przedmiot zostanie wymieniony, okres gwarancji biegnie na nowo od momentu otrzymania nowego przedmiotu.

Kupujący ma prawo do odszkodowania za niezbędne koszty poniesione w związku z wykonywaniem prawa z tytułu odpowiedzialności za wady. Z prawa tego należy skorzystać u sprzedającego nie później niż miesiąc po upływie terminu na zgłoszenie wad; w przeciwnym razie prawo wygaśnie.

Kupujący zostanie poinformowany osobiście, telefonicznie lub e-mailem po rozpatrzeniu reklamacji.

PRAWA KUPUJĄCEGO

Wady, które można usunąć:

Jeżeli są to wady możliwe do usunięcia, kupujący ma prawo do ich bezpłatnego, terminowego i należytego usunięcia.

Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad bez zbędnej zwłoki.

Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru, jeżeli nie spowoduje to dla sprzedającego nieracjonalnych kosztów w stosunku do ceny towaru lub wagi wady.

Sprzedawca zawsze może zamiast usunięcia wady wymienić towar wadliwy na wolny od wad, jeśli nie spowoduje to poważnych trudności dla kupującego.

Jeżeli kupujący nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego pojawienia się wad po naprawie lub z powodu większej liczby uszkodzeń, ma prawo do wymiany towaru lub prawo odstąpienia od umowy, tj. prawo do zwrotu ceny zakupu (kupujący ma prawo odstąpić).

Nieusuwalne wady:

W przypadku wad niemożliwych do usunięcia, które uniemożliwiają prawidłowe używanie towaru jako towaru bez wad, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub ma prawo odstąpienia od umowy (kupujący ma prawo wyboru).

Jeżeli istnieją inne wady nieusuwalne (tj. takie, które nie uniemożliwiają prawidłowego używania towaru jako towaru bez wad), kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki od ceny towaru.

Reklamowaną rzecz należy odesłać na adres ul. Dziewcza Góra 14, 42-700 Solarnia

Wykorzystaj formularz reklamacji w celu przesłania nam zgłoszenia o wadliwej dostawie.

Formularz reklamacji online